Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Puheterapia Fooni on vuonna 2010 perustettu yritys, joka tarjoaa puheterapiapalveluja lapsi- ja aikuisasiakkaille Lappeenrannassa ja lähialueilla.

 

TIETOSUOJASELOSTE

muokattu 5.11.2019

  1. Rekisterin pitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö:

Puheterapia Fooni, Kannelkatu 10, 53100 Lappeenranta,

Y-tunnus 2313474-9,

www.puheterapiafooni.fi

Rekisterin pitäjä puheterapeutti Riitta Lehto puh. 045-3221121

  1. Rekisterin nimi: Puheterapia Foonin potilasrekisteri

  2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on Puheterapia Foonin asiakkaille tuotetun puheterapiapalvelun toteuttaminen ja laskuttaminen. Puheterapia Foonin asiakkaiden tutkimusten, hoidon suunnittelun ja toteutuksen edellytyksenä on, että henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan henkilörekisteriin. Asiakas tai alaikäisen asiakkaan huoltajat antavat käyntien ajanvaraukseen, hoidon maksamiseen ja hoidon suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja dokumentoinniksi tarvittavat tiedot. Asiakkaan tai asiakkaan huoltajan suostumuksella muut terveyden- tai sosiaalialan yksiköt voivat lähettää rekisteriin tietoja.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-asiakkaan nimi, henkilötiedot ja yhteystiedot

-asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön ja alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot

-hoidon kannalta välttämättömät terveydentilatiedot, kuten sairauskertomus

-ajanvaraustiedot

-hoitoa koskevat laskutustiedot

-yhteistyökumppanien antamat tiedot (esim. päiväkodin HOJKS-lomakkeet, kokousten muistiinpanot

-terapian toteuttamisen aikana muodostuneet tiedot (terapiakertojen kuvaukset)

-puheterapia-arviointien lomakkeet

-terapiasta tai arvioinneista laaditut palautteet

-erityisellä luvalla nauhoitetut ääni- ja videotallenteet

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat asiakkaan hoitoon liittyvät maksusitoumukset ja niiden mahdolliset liitteet (asiakkaan yhteystiedot ja kuvaus hoidon tarpeesta, kuntoutussuunnnitelmat) hoitoa ostavilta tahoilta (Kela, kunnat, erikoissairaanhoito)

  1. Säännönmukaiset tietojen luovuttamiset

Asiakastietoja ei luovuteta, eikä siirretä EU tai ETA –alueen ulkopuolelle.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan kirjallisella suostumuksella erikseen määritellyille tahoille sekä tilanteissa, joissa on lain mukaan nimenomainen valtuutus, kuten erityislain nojalla Kansanterveyslaitokselle, STAKESille, Valviralle sekä terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Asiakastietoja ei luovuteta sivullisille. Niitä voivat käyttää vain hoidon toteutukseen osallistuvat henkilöt.

Tietojen säännönmukainen luovutus asiakkaan tai huoltajan antamalla kirjallisella luvalla:

-lausunnot ja terapiapalautteet terapiajaksosta palvelun tilaavalle taholle (Kela, kunnat, erikoissairaanhoito)

-puheterapia-arvioiden tutkimustulokset palvelun tilaajalle (kunnat, erikoissairaanhoito)

-asiakkaille ja heidän omaisille/huoltajille palaute terapiajaksosta

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakassuhteen alussa asiakasta informoidaan hänen oikeuksistaan, joita ovat mm.

-tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

-tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta

-suostumus asiakirjojen luovuttamiseen

-oikeus kieltää tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan aina ennen tietojen antamista. Alaikäisen huoltaja voi tarkistaa alaikäisen potilasasiakirjat, ellei alaikäinen, joka kykenee päättämään itse hoidostaan, ole kieltänyt tietojen luovuttamista huoltajalle tai lailliselle edustajalle. Tiedot antaa rekisterinpitäjä. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

Asiakkaan halutessa korjauksia tietoihin, ne tehdään viikon kuluessa pyynnöstä siten, että rekisteriin jää jälkeenpäin luettavaksi sekä korjattavaksi vaadittu tieto, että korjattu tieto.

Tietoja säilytetään 120 vuotta asiakkaan syntymästä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin pitäjään Riitta Lehtoon.

 

Lappeenrannassa 5.11.2019

Riitta Lehto